Přeskočit na hlavní obsah

CSS vlastnosti pro EPUB2

Pokud jste již pochopili Základní principy CSS, pojďme projít jednotlivé prvky, které můžeme v CSS nastavit.

Poznámka: strany prvků

U některých prvků (rámečka, okraje) je možné zapsat rozdílné hodnoty pro jednotlivé strany tím, že napíšou za sebe - odělené mezerou. Strany se zapisují v pořadí po směru hodinových ručiček: horní, pravý, spodní, levý.

Rozměry

Pro zadání rozměrů slouží zápisy widht a height. U obojího lze zadat i minimální či maximální rozměr. Hodnotou je číslo s jednotkou. jednotlivé zápisy vlastností pro rozměr jsou:

width (šířka), min-width (minimální šířka), max-width (maximální šířka), height (výška), min-height (minimální výška), max-height (maximální výška)
 • číslo s jednotkou

Rámečky

Vlastnosti rámečků lze zadat pomoví border (všechny vlastnosti najednou), nebo pomocí jednotlivých vlastností border-width, border-style,border-color.

border

Jednotlivé vlastnosti se oddělují mezerou, taktéž lze naráz mezerou oddělit vlastnosti pro jednotlivé strany rámečku.

Příklad stylu zápis rámečku šíře 1 px, plné čáry, modré barvy (zápisu konkrétních hodnot se věnuji níže):

div {border: 1px solid blue}

Pro stanovení okraje pouze z jedné strany je možné použít tyto specifika: border-top, border-bottom, border-left, border-right.

border-width (šířka rámečku)
 • _px rozměr v pixelech (nebo jiný rozměr)
 • thin slabý rámeček
 • medium středně silný rámeček
 • thick tlustý rámeček
border-style (styl rámečku)
 • solid plný
 • dotted tečkovaný
 • dashed čárkovaný
 • double dvojitý
 • none žádný
 • další (groove, ridge, inset, outset), ale je jejich využitelnost v e-knihách je minimální
border-color (barva rámečku)
 • zápis barvy

Pro stanovení konkrétní vlastnosti pouze jedné strany je možné zápis vlastnosti kombinovat: napřiklad border-top-style, border-bottom-color, border-left-width.

Okraje prvků

Pro každý prvek lze zadat jeho vnitřní i vnější okraje. Pro šířku vnějšího okraje slouží zápis margin a pro šířku vnitřního okraje, pak zápis padding.

Pro stanovení okraje pouze z jedné strany je možné použít napříkald tyto specifika: margin-top, margin-bottom, padding-left, padding-right,...

margin (vnější okraj)
 • číslo s jednotkou
padding (vnitřní okraj)
 • číslo s jednotkou

Barvy prvků

Barva písma či prvku se zapisuje vlastvností color. Pro některé prvky lze předepsat také barvu pozadí pomocí background-color.

color, background-color
 • zápis barvy

Písma

Pro styl a vzhled písma slouží několik zápisů vlastností. Základním je font, pomocí které lze určit všechny css vlastnosti najednou. Při zápisu vlastností se musí dodržovat pořadí (kurzíva, verzálky, tučnost, velikost/výška, rodina písma) - většina hodnot se může vynechat, jen velikost a rodina písma jsou povinné.

Příklad pro kurzívové, tučné písmo o velikosti 15 px psané Arialem:

font: italic bold 15px Arial

Pro stanovení pouze některé vlastnosti lze používat tyto zápisy:

font-family (rodina písma)
 • jméno fontu
 • sans-serif (bezpatkové písmo)
 • serif (patkové písmo)
 • monospace (jako psací stroj)

K font-family si dovolím ještě dvě malé poznámky. Pokud je název písma dvouslovný (např. Palatino Linotype), musí být uzavřen v uvozovkách. Dále je třeba také zmínit, že je možné v zápisu zmínit několik možností písem, pro případ, že první z nich není v zařízení. Např.:

font-family: "Arial Bold", Arial, sans-serif
font-style (styl písma)
 • normal (normální stojaté písmo)
 • italic (kurzíva)
 • oblique (skloněné písmo)
font-variant (kapitálky)
 • normal (normální písmo)
 • small-caps (kapitálky)
font-weight (tučnost písma)
 • normal (písmo nebude tučné)
 • bold (tučné písmo)
 • 100-900 (stupně tučnosti: 100-nejslabší, 900-nejtučnější)
font-size (velikost písma)
 • velikost v jednotkách
 • smaller, larger (o stupeň menší nebo větší)
 • xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large (řazeno od nejmenších po největší)

Text, odstavce

Pro zadání vlastností všech textových prvků (nadpisů, odstavců a dalších).

text-indent (odsazení prvního řádku)
 • velikost v jednotkách
text-align (zarovnání)
 • left (levý)
 • right (pravý)
 • center (na střed)
 • justify (do bloku)
text-decoration (dekorace textu)
 • none (bez dekorace)
 • line-through (pravý)
 • underline (přeškrtnutí)

Pro formátování buněk tabulek je možné využívat vlastnosti pro text či písmo. Pouze pro tabulky však slouží zadání k umístění popisu tabulky (caption).

caption-side
 • top (nahoře)
 • bottom (dole)
 • left (vlevo)
 • right (vpravo)

Stránkování

Zvláštní kapitolou je předepsání chování prvkl při rozdělování na jednotlivé stránky. E-kniha má tu vlastnost, že rozdělení na jednotlivé stránky je specifické pro každého uživatele jinak. Pokud je třeba přepsat nějaké parametry pro slučování, lze to zapsat taktéž CSS vlastností.

page-break-before (umístění na začáek stránky)
 • always (vždy)
 • avoid (nikdy)
page-break-after (nová stránky za elementem)
 • always (vždy)
 • avoid (nikdy)
page-break-inside (zobrazení elementu vcelku)
 • always (vždy)
 • avoid (nikdy)

Poznámka: Obecné atributy

Dříve něž přikročím k elementům pro tělo stránky, je nutné zmínit jaké jsou obecné atributy.

Obecné atributy se dají použít u všech níže uvedených tagů. Jedná se o identifikaci pro následné přiřazení stylů.

 • class - hodnotou může být libovolný jednoslovný název, který se odvolává na definovaný styl
 • id - hodnotou může být libovolné unikátní id, které jednoznačně idetifikuje definovaný styl

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak číst e-knihy

Už jsme si probrali, co je e-kniha, jaké mohou být formáty i jaké jsou  výhody elektronického čtení . V tomto textu projdeme možnosti čtení e-knih. Čtečka Čtečka je specializované zařízení pro čtení e-knih. Největší rozmach čteček byl současně s techlogií e-ink (též e-papír, digitální inkoust). Díky této technologii je čtení e-knih velmi podobné čtení knihám papírovým. Ač je čtečka díky e-ink většinou s černobílým displejem, má v porovnání oproti tabletům určité čtenářské výhody - malá hmotnost, dlouhá výdrž baterie i lepší čitelnost na slunci. Pro náročnější čtenáře je čtečka nadále ideální variantou. Na světovém trhu jsou však tyto zařízení na pomalém ústupu - přesto, že se vyvíjí nové modely s dalšími funkcemi, nemají uživatelé tendenci své zařízení často obnovovat. I přes dotykový displej, wi-fi, internetový prohlížeč, hry a další funkce, stále jde o zařízení specializované a mnoho čtenářů dává dnes přednost zařízením multifunkčním. Tablet, mobil Právě rozvoj tabletů a chytrých tel

Názvosloví XHTML

Základem souborů EPUB2 je jazyk XHTML. Jedná se o programovací jazyk, který vychází z jazyka HTML. Oba jazyky budou znát všichni, kteří se alespoň částečně zajímali o tvorbu webových stránek. Samotný název XHTML vychází z anglického extensible hypertext markup language , což lze přeložit jako "rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk". Pojďme si vysvětlit základní pojmy, které budeme v jazyku XHTML používat. Elementy Dokument XHTML se vytváří pomocí speciálních značek nazývaných elementy. Elementy se v textu vyznačují pomocí tzv. tagů (párové a nepárové). Tagy Určují typy elementů. Názvy tagů se zapisují mezi znaky < a > a každý tag musí být ukončen znakem /. Atributy Většina tagů může mít atributy - to jsou zápisy, které upřesňují jeho vlastnosti. Výše uvedené názvosloví ukáži na obecném příkladu zápisu: <tag atribut="hodnota">obsah</tag> Pro uvedené ukáži jeden konkrétní příklad zápisu elementu: <p align="left"

Výhody a nevýhody čtení e-knih

Ač e-knihy a klasické knihy nestojí proti sobě a každý čtenář si může lehce rozhodnout jakým stylem si konkrétní obsah přečte (mnohdy čtenáři své priority střídají), pokusím se zde udělat malý výčet výhod a nevýhod čtení e-knih. Výhody Šetří místo a nic neváží . Výhoda viditelná i pro naprosté laiky. Do čtečky se vejde několik stovek (i tisíců) e-knih a váha, kterou nosíte s sebou či vezete na dovolenou, je rovná pouze váze čtecího zařízení. Přizpůsobitelnost vzhledu . To je asi největší výhoda elektronického čtení. Čtenář si může měnit velikost i druh písma, kontrast, a u tabletů i pozadí, podsvícení či různé filtry. Noční čtení . To souvisí s nastavením podsvícení. Noční čtení (zejména u softwarových čteček s možností filtru modrého světla) je pohodlnější, méně zatěžující pro oči i na vedle spící osobu. Předčítání . Je možné používat software pro převod textu do mluvené podoby (spíše u aplikací). To oceníte zejména při řízení, žehlení a podobně. Viditelnost . Žádné problémy se špatno